The 17th Executive Committee Board members of PCA


Honorary Board Members

Super Honorary Chairman: Mr Yau Lai

Glorious Chairpersons:

 

Mr Guo’an Pan
Mr Kay Ming Lai
Mr Kam Ip
Long Glorious Chairman: Da’wei Liang                       
Honorary Chairpersons:

 
Mr Chengzhang Wang
Ms Chienchen Lai
Mr Shee Hung Lee
Ms Yunlian Chen
Hanmou Yuan
Mr Tianyang Shen
Mr Zhongren Lin
Ms Minghe Yang
Mr Huangfa Li
Mr Huangsheng Wu
Mr Shiqian Chen 

 

Current Board Members

Chairman: Mr Albert Choi
Vice Chairmen:
 
Ms Chienchen Lai
General Secretary: Ms Renee Shuyan Lu
Secretary in Chinese:  Ms Chienchen Lai (Concurrent post)
Secretary in English:  Mr Ivan Lim
Financial Director: Mr Chung Yin Lim
Deputy Financial Director: Mr Hugh Lim
Monitor Director: Mr Kay Ming Lai
Welfare Director: Ms Jane Ho
Deputy Welfare Directors: Ms Fengming Zeng
Deputy Public Relations Director: Ms Sally Chen
Culture and Health Director: Mr Jimmy He
Deputy Culture and Health Directors: Mr Ivan Lim
Women’s Department Director: Ms Michelle Zhao Zhang
Deputy Women' Department  Ms Waiyfun Lau
Chinese Sunday School Headmaster: Ms Minghe Yang
Chinese Sunday School Deputy Headmaster: Ms Mui Lee Li
Chinese Sunday School Manager: Ms Leenar Lee
Chinese Sunday School Accountant: Mr Rico Lee
Dancing Group Director: Ms Michelle Zhao Zhang (Concurrent post)
Dancing Group Deputy Director: Ms JingHong Qin (Concurrent post) 
Dancing Group Secretary: Ms Fengming Zeng

 

Current Consultants

Services consultants:              Mr Yau Lai
Financial consultants:


 
Mr Chi-Houg Ho
Mr Kam Yip
Mr Shee Hung Lee 
Lin Chung (and accountant)
Honorary consultants: Tianyou Lai
Wenwa Luo